Pla Educatiu d’Entorn

El passat 28 de febrer de 2010 es va signar el conveni entre el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Premià de Dalt.

El punt de partida del Pla són les iniciatives locals que condueixen a un procés de constitució de xarxes de treball cooperatiu entre els agents educatius d´un territori determinat. El Pla Educatiu d´Entorn és un model obert a partir de les realitats locals i per això el seu desenvolupament implica una interacció constant entre la xarxa de suport institucional i la xarxa social. Aquesta interacció ha de ser fruit d´un treball en paral·lel i complementari entre el Departament d´Educació i Universitats i l´Ajuntament de Premià de Dalt.

Els eixos bàsics dels Plans Educatius d’Entorn són el fonament de la cohesió social, a partir de l´educació intercultural, la consolidació del català com a Llengua d´us habitual en els centres i en tot l´àmbit d´influència del Pla i el disseny d´una acció coordinada per a tot l´alumnat, posant un èmfasi especial en l´alumnat nouvingut o en risc de marginació.

El Pla per a la Llengua i la Cohesió social del Departament d´Educació es fa ressò de les noves necessitats i planteja el desenvolupament del Plans Educatius d´Entorn com a instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l´acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

Tenint en compte que la nostra Àrea d’Educació municipal té una trajectòria en el treball en xarxa amb agents educatius i socials del municipi, arran el projecte desenvolupat Millora de l´èxit escolar, la regidoria d´Educació i els centres docents valoren que un Pla Educatiu d´Entorn pot representar una millora important amb l´articulació d´accions educatives al municipi.